Utwórz fakturę

KOLOS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 08.07.2016
Basic information
Nazwa firmy KOLOS
PIN 31393039
TIN 2020305364
Numer VAT SK2020305364
Data utworzenia 07 kwiecień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KOLOS
Lamačská cesta 45
84103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 5 634 375 €
Zysk -552 562 €
Kapitał 1 696 101 €
Kapitał własny 589 178 €
Dane kontaktowe
E-mail kolos@kolos.sk
witryna internetowa http://www.kolos.sk
Telefon(y) +421265316504
Nr(y) faksu 0265411946
Date of updating data: 08.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,249,609
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 68,014
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 14,293
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 14,293
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 53,721
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 53,721
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,178,602
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,071,389
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 753,956
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 753,956
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 33,518
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 283,915
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 107,213
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 347
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 106,866
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,993
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,993
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,249,609
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -191,592
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 185,466
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 663
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 168,202
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 168,202
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -552,562
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,441,201
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,487
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,140
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 3,347
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 752,464
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 301,924
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 301,924
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 400,677
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 22,289
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 12,907
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,667
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 63,100
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 13,364
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 49,736
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 621,150
Date of updating data: 08.07.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 5,636,181
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 5,634,375
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 5,577,075
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 23,431
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 33,869
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,159,669
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 85,932
D. Usług (účtová grupa 51) 3,422,109
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,549,592
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,020,445
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 480,666
4. Koszty społeczne (527, 528) 48,481
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 10,875
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 63,557
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 63,557
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -1,967
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 29,571
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -525,294
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,069,034
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,807
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 23
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 23
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1,784
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 22,844
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 9,350
2. Pozostałe koszty (562A) 9,350
O. Walutowe straty (563) 3,589
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 9,905
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -21,037
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -546,331
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 6,231
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,884
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 3,347
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -552,562
Date of updating data: 08.07.2016
Date of updating data: 08.07.2016