Utwórz fakturę

Indigo Park Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.02.2016
Basic information
Nazwa firmy Indigo Park Slovakia
PIN 31393152
Data utworzenia 13 kwiecień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Indigo Park Slovakia
Pri trati 25
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 877 896 €
Zysk 95 159 €
Kapitał 948 521 €
Kapitał własny 121 958 €
Dane kontaktowe
E-mail vincipark@vincipark.sk
Telefon(y) 0240203750, 0238104819
Date of updating data: 02.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 980,053
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 652,053
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 20,738
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 20,738
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 631,315
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 298,256
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 332,166
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 893
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 286,201
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 401
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 296
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 105
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 189,600
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 64,893
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 46,957
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 17,936
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 125,248
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ -541
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 96,200
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 26,224
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 69,976
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 41,799
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 7,004
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 34,795
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 980,053
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 215,751
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 79,666
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 79,666
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 7,967
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 7,967
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 32,959
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 57,234
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -24,275
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 95,159
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 762,385
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 587,233
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (471A, 47XA) 573,368
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,259
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 8,606
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 137,532
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 70,770
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 70,770
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 17,067
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 10,988
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 35,506
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,201
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 35,241
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 35,241
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,379
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,917
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 1,917
Date of updating data: 02.02.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 15,823,926
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 877,896
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 33
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 255,498
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 622,365
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 745,077
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 375
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 23,586
D. Usług (účtová grupa 51) 143,622
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 411,990
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 291,814
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 94,443
4. Koszty społeczne (527, 528) 25,733
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,576
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 97,232
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 97,232
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,039
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 65,657
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 132,819
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 87,948
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 133
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 12
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 12
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 121
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 8,757
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 6,016
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 5,088
2. Pozostałe koszty (562A) 928
O. Walutowe straty (563) 147
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,594
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -8,624
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 124,195
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 29,036
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 29,036
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 95,159
Date of updating data: 02.02.2016
Date of updating data: 02.02.2016