Utwórz fakturę

LOG systems - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Nazwa firmy LOG systems
PIN 31393381
TIN 2020347252
Numer VAT SK2020347252
Data utworzenia 25 kwiecień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba LOG systems
Most pri Bratislave 810
90046
Most pri Bratislave
Financial information
Sprzedaż i dochody 9 388 149 €
Zysk 354 909 €
Kapitał 10 177 320 €
Kapitał własny 1 545 413 €
Dane kontaktowe
E-mail info@yale.sk
witryna internetowa http://www.yale.sk
Telefon(y) +421245650424, +421245650425, +421245650426
Telefon(y) kom. +421910652245, +421910692245, +421910783245, +421910698245, +421910832245, +421910782245, +421903653785, +421903906719
Nr(y) faksu 0245650426
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 9,875,888
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 6,374,984
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 6,374,984
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 344,431
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 326,918
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 5,571,389
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 132,246
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,453,558
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,021,412
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 966,352
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 55,060
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,779,908
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,769,441
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,769,441
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,745
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 4,722
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 652,238
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 631,688
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 20,550
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 47,346
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 376
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 46,970
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 9,875,888
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,900,322
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,538,110
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,538,110
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 354,909
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,975,517
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,077,136
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 249
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 4,069,030
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 7,857
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,600,405
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,090,660
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,090,660
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 129,433
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 34,523
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 22,107
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 63,686
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,259,996
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 23,459
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 20,267
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 3,192
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 274,517
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 49
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 49
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 9,022,671
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 9,388,149
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,694,401
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 6,275,132
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 365,478
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 53,138
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,500,878
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,525,583
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,437,744
D. Usług (účtová grupa 51) 1,146,851
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 766,392
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 544,481
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 191,202
4. Koszty społeczne (527, 528) 30,709
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 15,516
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,365,729
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,365,729
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 64,908
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 16,068
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 162,087
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 887,271
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 3,859,355
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 425,604
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 420,514
2. Pozostałe koszty (562A) 420,514
O. Walutowe straty (563) 8
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,082
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -425,599
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 461,672
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 106,763
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 108,805
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -2,042
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 354,909
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015