Utwórz fakturę

J & P - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy J & P
PIN 31394094
TIN 2020843660
Numer VAT SK2020843660
Data utworzenia 12 maj 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba J & P
Búdková 33
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 499 594 €
Zysk 87 385 €
Kapitał 595 068 €
Kapitał własny -338 452 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0254431406
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 368,511
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 121,375
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 121,375
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 121,375
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 243,741
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 46,250
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 46,250
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 173,728
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 133,117
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 133,117
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 40,493
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 118
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 23,763
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,856
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 18,907
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,395
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,395
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 368,511
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -251,067
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -345,755
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 27,185
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -372,940
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 87,385
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 619,329
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 227,880
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 180,400
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 180,400
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 57
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 47,423
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 40,195
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 348,904
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 282,788
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 282,788
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,316
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,163
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,237
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 60,400
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,350
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,350
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 1,000
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 249
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 249
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 499,594
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 499,594
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 499,594
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 402,935
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 16,004
D. Usług (účtová grupa 51) 294,547
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 26,190
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 19,137
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 6,736
4. Koszty społeczne (527, 528) 317
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,290
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 54,044
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 54,044
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,830
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,030
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 96,659
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 189,043
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 8,317
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 7,844
2. Pozostałe koszty (562A) 7,844
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 473
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -8,313
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 88,346
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 961
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 961
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 87,385
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015