Utwórz fakturę

BELT & AT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Nazwa firmy BELT & AT
PIN 31394205
TIN 2020330433
Numer VAT SK2020330433
Data utworzenia 15 maj 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BELT & AT
Devätinová 54
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 753 910 €
Zysk 64 412 €
Kapitał 543 617 €
Kapitał własny 319 962 €
Dane kontaktowe
E-mail anabela.lamosova@beltat.com
witryna internetowa http://www.beltat.com/2
Nr(y) faksu 0245641173
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 810,783
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 442,648
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 7,940
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 7,940
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 434,708
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 183,353
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 169,289
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 82,066
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 366,636
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 89,645
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 89,645
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 0
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 0
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 200,638
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 128,839
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 128,839
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 105
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 71,694
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 76,353
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,126
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 74,227
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,499
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,499
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 810,783
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 431,759
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,948
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,948
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 358,759
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 358,759
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 64,412
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 378,995
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 50,349
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 50,000
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 349
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 256,146
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 86,677
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 86,677
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 153,484
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 885
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 605
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,495
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 72,500
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 29
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 29
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 753,910
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 579,902
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 168,805
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,375
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,828
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 666,689
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 292,447
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 32,570
D. Usług (účtová grupa 51) 284,829
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 23,177
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 16,563
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 5,180
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,434
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,127
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 15,176
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 15,176
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,363
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 5,840
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,160
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 87,221
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 138,861
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 79
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 7
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 7
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 72
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,938
O. Walutowe straty (563) 2,449
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 489
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,859
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 84,362
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 19,950
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 19,950
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 64,412
Date of updating data: 28.04.2016