Utwórz fakturę

KOL - EKO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 22.08.2016
Basic information
Nazwa firmy KOL - EKO
PIN 31394388
TIN 2020347362
Numer VAT SK2020347362
Data utworzenia 05 maj 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KOL - EKO
I. Bukovčana 8
84107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 599 445 €
Zysk -577 €
Kapitał 508 896 €
Kapitał własny 178 644 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0264461445, 0264360257, 0264537141
Nr(y) faksu 0264461445
Date of updating data: 22.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 467,296
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 277,480
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 277,480
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 114,398
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 24,475
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 120,535
5. Główne stado i тягловой siły (026) - /086, 092A/ 952
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,120
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 16,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 189,816
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 113,842
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 113,842
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 62,391
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 62,391
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 62,391
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 13,583
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7,415
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 6,168
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 467,296
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 238,029
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 213,118
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 665
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 665
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 927
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) 927
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 17,257
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 17,257
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -577
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 229,267
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 226,571
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 109,578
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 109,578
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 109,416
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 269
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,728
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,580
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,696
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 2,696
Date of updating data: 22.08.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 598,989
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 599,445
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 301,088
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 261,600
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 32,978
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,779
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 589,182
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 342,612
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 35,008
D. Usług (účtová grupa 51) 104,252
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 59,688
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 44,679
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 12,342
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,667
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,142
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 15,502
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 15,502
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 26,978
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 10,263
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 80,816
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 7,960
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 909
2. Pozostałe koszty (562A) 909
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 7,051
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -7,960
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,303
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -577
Date of updating data: 22.08.2016
Date of updating data: 22.08.2016