Utwórz fakturę

Sylex - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Sylex
PIN 31395091
TIN 2020330477
Numer VAT SK2020330477
Data utworzenia 29 maj 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Sylex
Mlynské Luhy 31
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 9 185 552 €
Zysk 589 542 €
Kapitał 6 284 883 €
Kapitał własny 3 972 864 €
Dane kontaktowe
E-mail sales@sylex.sk
witryna internetowa http://www.sylex.sk
Telefon(y) +421248201811, +421248201819
Telefon(y) kom. +421911264442
Nr(y) faksu 0248201819, 0248201862
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 8,170,844
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 4,137,991
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 44,370
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 37,370
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 7,000
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,893,621
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 836,228
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,107,668
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 288,299
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 1,661,426
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 200,000
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 4,701
7. Dłużnych papierów wartościowych i innych długoterminowych aktywów finansowych (065A, 069A,06XA) - /096A/ 195,299
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,726,235
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,096,858
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,030,531
3. Produkty (123) - /194/ 66,327
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,860,803
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,508,366
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,508,366
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 352,437
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 768,574
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 16,695
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 751,879
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 306,618
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 14,070
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 292,548
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 8,170,844
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,162,404
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 3,565,559
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,565,559
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 589,542
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,992,159
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 13,213
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 13,213
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 825,159
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,095,240
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,774,509
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,774,509
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 993,150
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 124,653
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 134,912
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 68,016
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 58,547
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 58,547
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 16,281
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 16,281
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 8,775,945
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 9,185,552
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 8,567,784
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 177,670
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 40,483
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 285,991
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 113,624
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,376,862
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,222,358
D. Usług (účtová grupa 51) 658,081
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,966,064
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,105,971
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 727,767
4. Koszty społeczne (527, 528) 132,326
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 24,601
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 291,309
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 291,309
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 183,019
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 31,430
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 808,690
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 3,905,498
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 19,128
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 93
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 93
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 18,199
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 836
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 57,657
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 5,303
2. Pozostałe koszty (562A) 5,303
O. Walutowe straty (563) 34,659
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 17,695
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -38,529
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 770,161
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 180,619
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 180,619
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 589,542
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015