Utwórz fakturę

AGROCONS IPOS - Z - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 16.01.2017
Basic information
Nazwa firmy AGROCONS IPOS - Z
PIN 31395104
TIN 2020330488
Numer VAT SK2020330488
Data utworzenia 29 maj 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AGROCONS IPOS - Z
Beckovská 42
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 410 356 €
Zysk 3 027 318 €
Kapitał 590 049 €
Kapitał własny -266 225 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421243635985, +421243635984
Nr(y) faksu 0243635986
Date of updating data: 16.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,437,813
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,374,415
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,875
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,875
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 3,370,540
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 5,000
10. Zakupione długoterminowe aktywa finansowe (043) - /096A/ 3,365,540
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 61,625
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 31,605
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 31,605
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,008
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 22,597
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 30,020
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,500
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 28,520
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,773
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,773
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,437,813
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,804,162
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 361,848
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 361,848
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,153
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,153
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -587,157
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 40,915
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -628,072
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,027,318
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 633,651
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,447
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,447
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 631,200
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 29,065
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,100
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 21,965
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 580,193
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,542
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,395
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4
Date of updating data: 16.01.2017
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 400,966
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 410,356
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 52,690
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 348,277
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,389
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 374,566
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 43,720
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 69,366
D. Usług (účtová grupa 51) 110,577
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 120,130
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 87,397
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 29,875
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,858
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 12,525
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 16,590
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 16,590
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 295
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,363
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 35,790
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 177,304
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,004,690
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 3,004,686
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 7,190
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 5,517
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 5,517
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,673
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 2,997,500
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,033,290
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 5,972
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 5,972
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,027,318
Date of updating data: 16.01.2017
Date of updating data: 16.01.2017