Utwórz fakturę

SYRMEX INTERNATIONAL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 05.09.2016
Basic information
Nazwa firmy SYRMEX INTERNATIONAL
PIN 31395538
TIN 2020305749
Numer VAT SK2020305749
Data utworzenia 05 czerwiec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SYRMEX INTERNATIONAL
Slnečné jazerá 2572
90301
Senec
Financial information
Sprzedaż i dochody 605 845 €
Zysk 11 306 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0904286572, 0904286572, 0245925897, 0220201020, 0262250178, 0903787000, 0905787000, 0905787000, 0917
Date of updating data: 05.09.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,109,317
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,902,157
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,902,157
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 231,183
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 832,039
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 90,694
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 748,241
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 201,143
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 38,142
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 10,152
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 27,990
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 140,108
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 128,456
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 128,456
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,517
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 3,135
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 22,893
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,371
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 20,522
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 6,017
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 6,017
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,109,317
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,483,056
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 1,701,778
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 934
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 934
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -237,601
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 32,234
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -269,835
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,306
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 626,261
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,589
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,589
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 338,000
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 274,672
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 26,034
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 26,034
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 224,653
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,077
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,145
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,644
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,119
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 12,000
Date of updating data: 05.09.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 582,411
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 605,845
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 136,293
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 446,118
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 23,434
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 571,508
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 96,517
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 203,691
D. Usług (účtová grupa 51) 116,224
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 87,731
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 64,386
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 20,528
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,817
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 8,612
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 45,582
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 45,582
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,151
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 34,337
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 165,979
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,004
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 579
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 579
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 425
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 18,167
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 11,394
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 11,394
O. Walutowe straty (563) 1,372
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,401
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -17,163
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 17,174
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 5,868
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 5,868
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 11,306
Date of updating data: 05.09.2016
Date of updating data: 05.09.2016