Utwórz fakturę

HOTEL DEVÍN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.02.2016
Basic information
Nazwa firmy HOTEL DEVÍN
PIN 31395741
TIN 2020326473
Numer VAT SK2020326473
Data utworzenia 01 czerwiec 1995
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba HOTEL DEVÍN
Riečna 4
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 598 449 €
Zysk 77 721 €
Kapitał 4 824 764 €
Kapitał własny -1 124 339 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421254418185
Nr(y) faksu 0259985857
Date of updating data: 02.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,959,821
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,596,299
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 6,754
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 6,498
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 256
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,589,545
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 483,152
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,801,080
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 169,605
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 135,708
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 331,440
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 49,132
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 48,865
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 267
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 87,925
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 82,163
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 82,163
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 5,762
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 194,383
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,395
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 188,988
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 32,082
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 23,956
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 8,126
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,959,821
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,046,618
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 3,319,400
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 3,319,400
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 41,881
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 199,164
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 199,164
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -4,684,784
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -4,684,784
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 77,721
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,995,426
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,337,724
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 2,000,000
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,688
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 335,036
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,566,935
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 93,626
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 93,626
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1,224,308
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 54,561
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 34,477
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 39,227
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 120,736
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 90,767
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 38,093
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 52,674
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 11,013
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 11,013
Date of updating data: 02.02.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,544,818
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,598,449
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,969
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,542,849
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 19,061
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 34,570
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,466,791
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,633
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 517,586
D. Usług (účtová grupa 51) 615,223
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,078,947
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 801,353
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 255,568
4. Koszty społeczne (527, 528) 22,026
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 22,842
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 199,668
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 199,668
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30,892
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 131,658
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,429,437
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 215,277
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 150,000
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 63,917
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 63,917
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 24
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 24
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1,336
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 250,709
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 66,388
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 182,075
2. Pozostałe koszty (562A) 182,075
O. Walutowe straty (563) 676
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,570
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -35,432
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 96,226
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 18,505
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,885
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 15,620
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 77,721
Date of updating data: 02.02.2016
Date of updating data: 02.02.2016