Utwórz fakturę

1. Tatranská, akciová - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 12.01.2017
Basic information
Nazwa firmy 1. Tatranská, akciová
PIN 31395783
TIN 2020326264
Numer VAT SK2020326264
Data utworzenia 08 czerwiec 1995
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba 1. Tatranská, akciová
K vodopádom 4051
05985
Štrbské Pleso
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 102 760 €
Zysk -1 071 979 €
Kapitał 12 911 386 €
Kapitał własny -2 912 863 €
Date of updating data: 12.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 12,572,463
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 7,374,479
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 6,222,587
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 4,617,178
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,333,407
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 246,977
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 25,025
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 1,151,892
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 1,129,115
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 22,777
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 5,148,254
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 28,610
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 24,220
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 4,390
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 3,946,100
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 3,300,000
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,300,000
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 385,850
8. Podatek odroczony należności (481A) 260,250
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,134,032
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,067,047
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,067,047
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 66,966
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 19
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 39,512
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 19,179
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 20,333
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 49,730
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 49,730
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 12,572,463
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -3,984,841
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 5,341,400
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 5,341,400
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -8,254,262
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -8,254,262
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,071,979
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 15,187,305
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 14,377,275
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 14,375,206
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,069
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 723,938
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 514,426
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 514,426
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 23,771
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 13,212
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 146,372
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 26,157
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 45,123
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 45,123
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 40,969
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,369,999
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 1,369,999
Date of updating data: 12.01.2017
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,508,162
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,102,760
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 8,451
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,499,712
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 3,048
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 591,549
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,309,526
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 55,280
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 555,181
D. Usług (účtová grupa 51) 797,682
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 510,102
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 358,540
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 127,700
4. Koszty społeczne (527, 528) 23,862
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 11,520
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,315,385
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,315,385
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 133
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 5,388
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 58,855
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -206,766
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,103,068
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 13
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 13
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 677,179
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 674,913
2. Pozostałe koszty (562A) 674,913
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,266
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -677,166
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -883,932
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 188,047
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 188,045
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,071,979
Date of updating data: 12.01.2017