Utwórz fakturę

amper PEHA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy amper PEHA
PIN 31395872
TIN 2020347373
Numer VAT SK2020347373
Data utworzenia 15 maj 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba amper PEHA
Donnerova 9
84104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 958 124 €
Zysk 579 €
Kapitał 345 921 €
Kapitał własny 79 237 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://amperpeha.sk
Telefon(y) kom. +421905895245
Nr(y) faksu 0327762741
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 225,108
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 27,805
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 27,805
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 27,805
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 195,257
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 47,059
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 47,059
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 0
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 0
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 115,364
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 115,205
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 115,205
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 159
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 32,834
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 19,340
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 13,494
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,046
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,046
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 225,108
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 69,190
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 61,308
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 140,224
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -78,916
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 579
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 155,918
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,105
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,105
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 153,870
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 102,108
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 102,108
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 39,500
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,697
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,045
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,520
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 943
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 943
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 958,132
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 958,124
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 908,555
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 34,666
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 14,903
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 953,166
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 793,696
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 18,565
D. Usług (účtová grupa 51) 73,249
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 36,682
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 27,354
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 9,184
4. Koszty społeczne (527, 528) 144
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,117
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 18,942
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 18,942
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 8,464
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,451
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,958
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 57,711
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 7
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,507
O. Walutowe straty (563) 365
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,142
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,499
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,459
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 579
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015