Utwórz fakturę

CEWE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 03.08.2016
Basic information
Nazwa firmy CEWE
PIN 31395937
TIN 2020349034
Numer VAT SK2020349034
Data utworzenia 31 maj 1995
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba CEWE
Galvaniho 7/B
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 8 856 660 €
Zysk 667 995 €
Kapitał 4 141 454 €
Kapitał własny 1 181 869 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0268204415, 0268204410, 0268204433
Nr(y) faksu 0268204423
Date of updating data: 03.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,261,867
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,217,934
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 772,454
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 23,434
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 749,020
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 445,480
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 92,348
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 353,132
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,990,401
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,258,776
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 31,341
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,227,435
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 418,072
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 101,679
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 101,679
8. Podatek odroczony należności (481A) 316,393
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,008,038
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 988,397
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 319,008
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 669,389
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,880
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 16,761
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 305,515
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,287
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 302,228
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 53,532
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 35,042
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 18,490
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,261,867
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,738,346
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 996,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 996,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 3,506,725
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -3,432,374
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -3,432,374
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 667,995
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,504,740
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 119
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 119
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,389,718
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,131,409
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 662,407
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 469,002
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 773,139
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 77,066
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 53,304
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 152,065
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 202,735
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 114,903
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,310
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 109,593
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 18,781
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 18,781
Date of updating data: 03.08.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 8,526,246
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 8,856,660
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,518,075
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 6,008,171
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 23
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,553
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 326,838
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,067,018
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,994,184
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 249,350
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 10,221
D. Usług (účtová grupa 51) 4,303,143
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,577,678
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,159,898
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 384,083
4. Koszty społeczne (527, 528) 33,697
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,166
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 229,968
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 229,968
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 115
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -2,260
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -301,547
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 789,642
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,969,371
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 408
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 405
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 87,169
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 22,015
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 22,015
O. Walutowe straty (563) 907
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 64,247
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -86,761
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 702,881
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 34,886
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 34,886
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 667,995
Date of updating data: 03.08.2016
Date of updating data: 03.08.2016