Utwórz fakturę

ISTROCENTRUM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 21.09.2015
Basic information
Nazwa firmy ISTROCENTRUM
PIN 31396224
TIN 2020305903
Numer VAT SK2020305903
Data utworzenia 13 czerwiec 1995
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba ISTROCENTRUM
Karadžičova 12
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 13 064 818 €
Zysk -403 641 €
Kapitał 9 940 094 €
Kapitał własny 5 978 659 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0258303030
Date of updating data: 21.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 8,798,100
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,158
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,158
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,158
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 8,561,093
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,688,066
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 11,136
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,136
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 611,467
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,065,463
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 5,009,939
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,695,710
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,695,710
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 0
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 314,059
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 170
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,863,088
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,896
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,857,192
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 235,849
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 106,484
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 129,365
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 8,798,100
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,575,018
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 66,388
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 66,388
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 13,277
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 13,277
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 0
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 5,898,994
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 5,898,994
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -403,641
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,176,231
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,857
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,857
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,117,070
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 888,267
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 888,267
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 2,026,003
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 59,845
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 39,158
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 103,797
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 55,663
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 55,663
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 641
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 46,851
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 20,149
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 26,702
Date of updating data: 21.09.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 13,064,818
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 13,064,772
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 46
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,533,219
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 7,457,112
D. Usług (účtová grupa 51) 4,305,251
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,761,548
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,331,980
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 385,225
4. Koszty społeczne (527, 528) 44,343
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,026
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,069
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,069
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,830
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,383
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -468,401
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,302,409
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 84,265
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 0
X. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych-suma (r. 36 r. 38) 0
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 84,264
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 84,264
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 16,599
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 15,081
2. Pozostałe koszty (562A) 15,081
O. Walutowe straty (563) 29
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,489
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 67,666
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -400,735
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,906
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,906
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -403,641
Date of updating data: 21.09.2015
Date of updating data: 21.09.2015