Utwórz fakturę

TATRA REAL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.06.2016
Basic information
Nazwa firmy TATRA REAL
PIN 31396437
TIN 2020305892
Numer VAT SK2020305892
Data utworzenia 16 czerwiec 1995
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba TATRA REAL
Dunajská 25
81108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 975 701 €
Zysk 589 012 €
Kapitał 13 413 241 €
Kapitał własny 6 083 761 €
Dane kontaktowe
E-mail tatrareal@tatrareal.sk
witryna internetowa http://www.tatrareal.sk
Telefon(y) +421252963141, +421257267211, +421257267212, +421257267213, +421257267216, +421257267229, +421257267230, +421257267233, +421257267234, +421257267235
Nr(y) faksu 0257267212
Date of updating data: 24.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 12,216,894
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 9,197,624
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 1,641
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 1,641
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 4,556,649
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 2,819,755
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,604,592
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 8,604
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 312
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 123,386
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 4,639,334
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 327,887
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 1,786,363
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 490
5. Pożyczki pod proporcjonalnego udziału oprócz podmiotów powiązanych (066A) - /096A/ 57,072
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 2,467,522
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,008,354
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 160,975
8. Podatek odroczony należności (481A) 160,975
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,738,503
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 219,716
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 219,716
2. Wartość netto kontraktu (316A) 35,248
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 263,625
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 80,000
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 66
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2,139,848
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 108,876
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,256
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 103,620
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 10,916
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 10,916
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 12,216,894
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,628,405
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 331,930
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 331,930
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 66,397
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 66,397
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -468,025
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -439,251
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) -28,774
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 6,109,091
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 6,355,117
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -246,026
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 589,012
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,505,562
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,580,401
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 2,578,812
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,589
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 1,530,997
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 301,894
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 127,273
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 127,273
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 5,869
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 15,935
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 10,117
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,252
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 127,448
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 16,516
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 16,516
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,075,754
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 82,927
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 82,927
Date of updating data: 24.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,884,759
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,975,701
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,319,741
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 600,266
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 55,694
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,191,270
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 95,087
D. Usług (účtová grupa 51) 330,074
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 391,465
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 290,700
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 93,125
4. Koszty społeczne (527, 528) 7,640
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 35,240
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 147,668
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 147,668
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 274,785
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -104,667
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 21,618
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 784,431
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 894,580
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 59,965
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 59,965
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 59,965
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 84,697
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 81,268
2. Pozostałe koszty (562A) 81,268
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,429
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -24,732
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 759,699
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 170,687
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,883
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 167,804
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 589,012
Date of updating data: 24.06.2016
Date of updating data: 24.06.2016