Utwórz fakturę

PYRA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 30.12.2016
Basic information
Nazwa firmy PYRA
PIN 31396623
TIN 2020330510
Numer VAT SK2020330510
Data utworzenia 19 czerwiec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PYRA
Vajnorská 103
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 672 387 €
Zysk -514 627 €
Kapitał 3 384 610 €
Kapitał własny 2 413 219 €
Dane kontaktowe
E-mail pyra@pyra.eu
witryna internetowa http://www.pyra.eu
Telefon(y) kom. +421903710301
Nr(y) faksu 0249101301
Date of updating data: 30.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,237,748
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 25,888
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 25,888
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 25,888
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,210,822
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,915,788
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 11
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,915,777
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,012,071
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 572,176
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 572,176
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 65
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 439,830
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 282,963
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 124,370
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 158,593
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,038
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,038
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,237,748
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,889,963
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 165,970
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 165,970
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 2,173,365
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,152
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,152
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 63,103
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 63,103
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -514,627
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,347,785
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 947
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 947
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,292,691
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 653,066
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 653,066
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 631,705
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,418
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 785
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,479
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 238
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,397
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 997
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 2,400
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 50,750
Date of updating data: 30.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,669,539
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,672,387
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,217,623
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 446,853
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 5,063
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,848
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,182,833
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,145,878
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 154,110
D. Usług (účtová grupa 51) 1,709,260
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 26,512
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 19,208
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 6,620
4. Koszty społeczne (527, 528) 684
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,510
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,951
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,951
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 3,064
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -3,427
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 141,975
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -510,446
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -344,772
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,687
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 9
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 9
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2,678
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,986
O. Walutowe straty (563) 1,071
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,915
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,299
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -511,745
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,882
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,882
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -514,627
Date of updating data: 30.12.2016
Date of updating data: 30.12.2016