Utwórz fakturę

LE CHEQUE DEJEUNER - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 17.02.2016
Basic information
Nazwa firmy LE CHEQUE DEJEUNER
PIN 31396674
TIN 2020321864
Numer VAT SK2020321864
Data utworzenia 14 czerwiec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 11 877 769 €
Zysk 4 763 465 €
Kapitał 44 367 672 €
Kapitał własny 4 413 972 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.chequedejeuner.sk
Telefon(y) +421232553545, +421232553525, +421255567080
Nr(y) faksu 0232553545, 0232553525
Date of updating data: 17.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 55,636,338
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 26,291,651
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 101,181
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 7,661
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 93,520
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 113,163
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 2,635
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 263
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 110,265
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 26,077,307
4. Pożyczki podmioty stowarzyszone (066A) - /096A/ 22,493,252
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 3,584,055
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 27,415,664
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 111,623
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 111,623
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 208,742
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 169,378
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 169,378
8. Podatek odroczony należności (481A) 39,364
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 7,026,776
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 6,953,364
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 18,153
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,935,211
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 73,412
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 16,063,745
2. Krótkoterminowe aktywa finansowe bez krótkoterminowych aktywów finansowych w stowarzyszone (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 16,063,745
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,004,778
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 162,612
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,842,166
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,929,023
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 2,583
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 10,757
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 1,915,683
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 55,636,338
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,931,830
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 807,148
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 807,148
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 80,715
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 80,715
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 280,502
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 280,502
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,763,465
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 49,704,508
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 6,079
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 450
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 5,629
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 35,819
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 35,819
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 49,355,501
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 44,750,412
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 475,749
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 44,274,663
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 106,288
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 73,487
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 686,022
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,739,292
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 306,938
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 50,807
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 256,131
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 171
Date of updating data: 17.02.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 13,030,387
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 11,877,769
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 11,274,017
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 603,752
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,943,363
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,431,095
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 3,867
D. Usług (účtová grupa 51) 2,577,170
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,656,154
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,819,413
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 717,685
4. Koszty społeczne (527, 528) 119,056
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,123
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 87,093
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 87,093
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 14,756
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 169,105
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,934,406
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 7,261,885
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,265,987
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 41,145
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 41,145
X. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych-suma (r. 36 r. 38) 639,756
3. Inne przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych (666A) 639,756
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 585,086
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 485,022
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 100,064
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 27,894
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1
2. Pozostałe koszty (562A) 1
O. Walutowe straty (563) 151
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 27,742
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 1,238,093
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 6,172,499
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,409,034
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,419,968
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -10,934
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 4,763,465
Date of updating data: 17.02.2016
Date of updating data: 17.02.2016