Utwórz fakturę

BANSKÉ PROJEKTY - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BANSKÉ PROJEKTY
PIN 31396828
TIN 2020338001
Numer VAT SK2020338001
Data utworzenia 13 czerwiec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BANSKÉ PROJEKTY
Miletičova 23
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 773 250 €
Zysk 3 119 €
Kapitał 1 442 022 €
Kapitał własny 930 166 €
Dane kontaktowe
E-mail banskeprojekty@banskeprojekty.sk
Telefon(y) +421252200600
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,208,803
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 936,520
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 936,520
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 931,406
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 5,114
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 267,994
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 117,460
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,399
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 116,061
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 125,267
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 120,002
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 120,002
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 5,265
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 25,267
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,068
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 23,199
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,289
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 4,289
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,208,803
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 933,285
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,570
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,570
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 11,303
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 11,303
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 103,793
2. Inne fundusze (427, 42X) 103,793
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 807,500
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 807,500
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,119
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 275,518
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 13,259
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,778
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 10,481
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 2,324
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 2,324
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 104,708
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 137,444
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 92,602
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 92,602
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 17,900
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 7,757
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,326
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,859
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 17,783
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 17,783
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 903,218
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 773,250
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 882,578
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -129,969
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 20,641
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 755,019
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 22,534
D. Usług (účtová grupa 51) 402,827
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 247,324
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 183,327
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 57,465
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,532
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,132
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 74,443
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 74,443
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,759
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 18,231
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 327,248
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 10
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 13,335
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 7,166
2. Pozostałe koszty (562A) 7,166
O. Walutowe straty (563) 6
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 6,163
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -13,323
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,908
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,789
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,927
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -138
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,119
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015