Utwórz fakturę

SLOVAK INVESTMENT GROUP - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 27.09.2016
Basic information
Nazwa firmy SLOVAK INVESTMENT GROUP
PIN 31396895
TIN 2020306101
Numer VAT SK2020306101
Data utworzenia 20 czerwiec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SLOVAK INVESTMENT GROUP
Saratovská 13
84102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 335 051 €
Zysk -910 884 €
Kapitał 9 556 116 €
Kapitał własny -157 861 €
Dane kontaktowe
E-mail rkafonek@aere.com
Telefon(y) +420547212823, 0220512352
Nr(y) faksu 0220512310
Date of updating data: 27.09.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 8,415,261
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 8,128,087
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 5,342,367
4. Wartość firmy (015) - /075, 091A/ 5,342,367
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,785,720
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 233,597
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 2,456,066
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 20,003
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 76,054
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 282,395
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 61,560
8. Podatek odroczony należności (481A) 61,560
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 74,706
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 74,706
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 74,706
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 146,129
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 146,129
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,779
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 4,779
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 8,415,261
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,094,357
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,200
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,200
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 2,700,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,640
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 6,640
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -734,599
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -734,599
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -910,884
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,320,904
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 7,234,997
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (471A, 47XA) 7,137,715
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 97,282
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 83,907
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 57,361
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,305
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 55,056
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 26,546
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,000
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 2,000
Date of updating data: 27.09.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,330,680
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,335,051
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,330,680
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,371
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,429,008
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 274,753
D. Usług (účtová grupa 51) 293,965
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 34,212
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 809,659
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 809,659
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -59,451
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 75,870
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -93,957
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 761,962
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,531
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 8
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 8
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 1,523
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 767,851
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 764,573
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 764,573
O. Walutowe straty (563) 169
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,109
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -766,320
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -860,277
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 50,607
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 14,339
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 36,268
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -910,884
Date of updating data: 27.09.2016
Date of updating data: 27.09.2016