Utwórz fakturę

DANUBIASERVICE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 03.05.2016
Basic information
Nazwa firmy DANUBIASERVICE
PIN 31397549
TIN 2020306178
Numer VAT SK2020306178
Data utworzenia 29 czerwiec 1995
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba DANUBIASERVICE
Rožňavská 30
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 33 609 307 €
Zysk 184 811 €
Kapitał 5 299 816 €
Kapitał własny 1 483 018 €
Dane kontaktowe
E-mail info@danubiaservice.sk
witryna internetowa http://servisskoda.sk;http://www.danubiaservice.sk;http://www.generali.sk;http://www.servisskoda.sk;http://www.stkbratislava.sk
Telefon(y) +421248484110, +421244461597, +421244461593, +421248484120, +421248484130
Telefon(y) kom. +421904608027, +421905608028
Nr(y) faksu 0248484106
Date of updating data: 03.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,790,798
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 344,975
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 5,826
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 5,826
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 339,149
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 337,713
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,436
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,430,178
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,688,800
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 245,084
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 35,816
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 2,407,900
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 733,374
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 722,339
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,029
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 713,310
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,211
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,824
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 8,004
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7,790
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 214
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 15,645
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 12,578
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 3,067
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,790,798
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,323,822
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 46,314
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 46,314
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 78,911
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 9,965
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 9,965
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,003,821
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,003,821
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 184,811
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,124,502
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 11,445
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 7,539
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 3,906
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,059,564
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,444,024
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,190
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,442,834
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 352,446
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 32,062
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 63,924
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 48,482
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 112,912
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,714
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 40,442
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 40,442
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 13,051
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 342,474
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 18,759
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 323,715
Date of updating data: 03.05.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 33,476,830
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 33,609,307
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 30,338,538
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,087,137
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -9,623
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 16,341
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 51,218
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 125,696
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 33,350,073
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 28,793,163
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,542,762
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -2,048
D. Usług (účtová grupa 51) 1,285,103
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,445,653
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,040,326
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 362,011
4. Koszty społeczne (527, 528) 43,316
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 91,920
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 100,765
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 100,765
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 45,686
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 9,004
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 38,065
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 259,234
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,813,413
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 257
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 257
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 257
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 10,394
O. Walutowe straty (563) 4
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 10,390
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -10,137
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 249,097
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 64,286
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 60,416
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 3,870
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 184,811
Date of updating data: 03.05.2016
Date of updating data: 03.05.2016