Utwórz fakturę

EDICULA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 22.02.2016
Basic information
Nazwa firmy EDICULA
PIN 31397611
TIN 2020306167
Numer VAT SK2020306167
Data utworzenia 19 czerwiec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EDICULA
Radvanská 29
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 23 852 €
Zysk 5 102 €
Kapitał 11 892 €
Kapitał własny -132 466 €
Dane kontaktowe
E-mail edicula@chello.sk
Telefon(y) 0905833532
Telefon(y) kom. 0905833532, 0908195239
Date of updating data: 22.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 46,479
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 9,599
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 9,599
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ -2,484
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 12,083
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 36,880
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 8,077
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ -276
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 8,353
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 23,802
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 23,802
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 23,802
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,813
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,813
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,188
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 198
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 990
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 46,479
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -136,482
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 15,363
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,971
3. Należności зарегестрированным kapitału (/-/353) 8,392
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -156,947
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -156,947
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,102
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 182,961
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 182,961
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 6,551
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,551
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 176,410
Date of updating data: 22.02.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 23,852
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 23,852
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 23,852
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 18,678
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 12,673
D. Usług (účtová grupa 51) 1,815
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 960
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,230
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,230
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 5,174
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 9,364
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 72
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 72
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -72
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 5,102
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 5,102
Date of updating data: 22.02.2016
Date of updating data: 22.02.2016