Utwórz fakturę

KVANT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.03.2016
Basic information
Nazwa firmy KVANT
PIN 31398294
TIN 2020330565
Numer VAT SK2020330565
Data utworzenia 13 lipiec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KVANT
84248
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 25 134 772 €
Zysk 2 419 626 €
Kapitał 7 846 994 €
Kapitał własny 1 952 073 €
Dane kontaktowe
E-mail kvant@kvant.com
witryna internetowa http://www.kvant.sk
Telefon(y) +421265411344, +421265411353
Nr(y) faksu 0265411344
Date of updating data: 02.03.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 15,934,338
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,674,152
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 88,446
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 55,182
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 33,264
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,579,067
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 402,054
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 815,489
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,157,084
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 185,990
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 18,450
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 6,639
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 6,639
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 12,902,138
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 5,329,534
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,599,695
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 2,589,356
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 1,140,483
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 14,727
8. Podatek odroczony należności (481A) 14,727
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 6,006,485
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,770,157
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,770,157
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 20,228
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 216,100
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,551,392
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 67,840
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,483,552
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 358,048
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 357,687
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 361
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 15,934,338
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,474,285
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,194
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,194
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 21,465
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 21,465
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,419,626
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 13,037,272
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 26,825
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,973
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 21,852
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 300,000
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 10,464,308
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 6,298,162
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,298,162
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 3,581,973
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 67,198
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 41,254
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 445,167
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 30,554
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 89,221
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 89,221
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,156,918
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 422,781
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 24,330
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 398,451
Date of updating data: 02.03.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 24,953,095
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 25,134,772
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 13,571,289
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 8,557,034
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,824,772
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 85,188
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 96,489
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 21,744,451
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 9,542,905
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,761,732
D. Usług (účtová grupa 51) 3,718,217
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,208,222
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 867,666
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 298,682
4. Koszty społeczne (527, 528) 41,874
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 21,108
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 349,278
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 349,278
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 74,741
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 32,568
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 35,680
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,390,321
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 4,930,241
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 106,663
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3,314
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3,314
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 101,744
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 1,605
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 383,682
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 43,110
2. Pozostałe koszty (562A) 43,110
O. Walutowe straty (563) 278,989
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 61,583
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -277,019
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,113,302
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 693,676
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 714,334
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -20,658
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,419,626
Date of updating data: 02.03.2016