Utwórz fakturę

Terraprojekt - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Terraprojekt
PIN 31398570
TIN 2020330587
Numer VAT SK2020330587
Data utworzenia 29 czerwiec 1995
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Terraprojekt
Podunajská 24
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 192 346 €
Zysk 154 322 €
Kapitał 895 444 €
Kapitał własny 703 035 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421245523771, +421245523774
Nr(y) faksu 0245523103
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,091,261
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 14,774
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 12,352
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,139
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 11,213
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 2,422
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 2,422
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,065,291
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 185
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 185
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 842,865
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 335,177
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 335,177
2. Wartość netto kontraktu (316A) 507,460
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 228
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 222,241
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,161
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 220,080
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 11,196
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 11,196
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,091,261
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 857,357
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 120,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 120,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 24,000
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 24,000
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 371,783
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 371,783
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 187,252
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 187,252
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 154,322
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 233,481
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 6,169
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 6,169
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 208,445
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 141,036
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 141,036
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 20,060
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 12,228
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 35,121
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 18,867
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 18,867
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 423
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 423
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,192,346
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,192,346
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,192,346
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,016,592
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 25,362
D. Usług (účtová grupa 51) 447,853
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 431,699
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 309,325
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 113,528
4. Koszty społeczne (527, 528) 8,846
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,030
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 9,069
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 9,069
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 49,784
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 51,795
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 175,754
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 719,131
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 33
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 33
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 33
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 139
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 139
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -106
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 175,648
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 21,326
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 21,326
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 154,322
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015