Utwórz fakturę

IMMO Xpert - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.06.2016
Basic information
Nazwa firmy IMMO Xpert
PIN 31398600
Data utworzenia 18 lipiec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba IMMO Xpert
Boženy Němcovej 8
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 67 862 €
Zysk -73 796 €
Kapitał 661 323 €
Kapitał własny 652 002 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0258269202
Date of updating data: 06.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 600,142
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 592,401
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 592,401
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 390,198
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 202,059
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 144
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 7,160
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,006
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,006
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,006
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 6,154
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 133
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 6,021
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 581
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 581
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 600,142
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 578,206
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 11,087
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 11,087
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,109
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,109
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 639,806
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 639,806
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -73,796
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 21,936
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 403
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 403
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 21,533
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 107
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 107
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 553
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 242
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 631
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 20,000
Date of updating data: 06.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 62,861
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 67,862
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 62,861
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 5,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 138,929
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 16,477
D. Usług (účtová grupa 51) 10,393
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 56,313
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 41,083
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 13,283
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,947
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 15,411
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 40,335
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 40,335
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -71,067
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 35,991
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,730
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 174
2. Pozostałe koszty (562A) 174
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,556
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,729
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -73,796
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -73,796
Date of updating data: 06.06.2016
Date of updating data: 06.06.2016