Utwórz fakturę

KROMBERG & Schubert - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 13.10.2016
Basic information
Nazwa firmy KROMBERG & Schubert
PIN 31398693
TIN 2020338144
Numer VAT SK2020338144
Data utworzenia 13 lipiec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KROMBERG & Schubert
Priemyselný areál 3206
Kolárovo
Financial information
Sprzedaż i dochody 42 681 369 €
Zysk 632 546 €
Kapitał 19 467 269 €
Kapitał własny 14 064 614 €
Dane kontaktowe
E-mail kssk@kroschu.com
Telefon(y) 0357846101, 0357846800
Nr(y) faksu 0357846764
Date of updating data: 13.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 13,094,775
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 6,507,792
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 25,491
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 15,415
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 10,076
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 6,482,301
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 468,305
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 6,013,996
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 6,542,882
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,237,432
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,740,913
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 295,825
3. Produkty (123) - /194/ 194,700
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 5,994
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 705,101
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 500,000
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 500,000
8. Podatek odroczony należności (481A) 205,101
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,301,961
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,951,607
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,923,169
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28,438
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 331,872
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 18,482
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 298,388
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,368
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 293,020
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 44,101
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 44,101
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 13,094,775
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,636,060
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 8,000,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 8,000,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 603,514
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 603,514
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 400,000
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 400,000
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 632,546
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,457,475
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 234,205
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (471A, 47XA) 142,856
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 32,984
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 58,365
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,680,558
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,603,240
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 218,515
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,384,725
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 142,856
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 512,713
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 309,904
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 54,059
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 57,786
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 542,712
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 124,717
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 417,995
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,240
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 1,240
Date of updating data: 13.10.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 40,572,308
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 42,681,369
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 348,987
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 39,598,098
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 625,223
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 48,165
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 8,570
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,139,148
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 913,178
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 41,841,142
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 343,198
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 24,228,121
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -402
D. Usług (účtová grupa 51) 4,981,018
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 9,976,580
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 7,060,367
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,473,093
4. Koszty społeczne (527, 528) 443,120
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 23,678
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,240,533
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,240,533
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) 0
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 908,037
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -1,499
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 141,878
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 840,227
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 11,077,108
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 149,793
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 138,544
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 138,469
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 75
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 11,249
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 85,426
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 25,071
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 19,708
2. Pozostałe koszty (562A) 5,363
O. Walutowe straty (563) 28,663
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 31,692
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 64,367
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 904,594
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 272,048
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 252,581
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 19,467
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 632,546
Date of updating data: 13.10.2016
Date of updating data: 13.10.2016
 • PIN :31398693 TIN: 2020338144 Numer VAT: SK2020338144
 • Zarejestrowana siedziba: KROMBERG & Schubert, Priemyselný areál 3206, Kolárovo
 • Data utworzenia: 13 lipiec 1995
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   09.07.1998Nové sidlo:
   Priemyselný areál 3206 Kolárovo
   24.09.1997Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dr. Ing. Harald Reiszner dlhodobý pobyt na území SR : Krátka 13 Dunajská Streda 929 01
   13.06.1997Nové predmety činnosti:
   výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   26.09.1996Noví spoločníci:
   KROMBERG & Schubert Austria GmbH & Co. KG Ungargasse 111 Oberpullendorf Rakúska republika
   13.07.1995Nové obchodné meno:
   KROMBERG & Schubert s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod