Utwórz fakturę

ROKOS Bratislava - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 18.01.2016
Basic information
Nazwa firmy ROKOS Bratislava
PIN 31399789
TIN 2020330653
Numer VAT SK2020330653
Data utworzenia 02 sierpień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ROKOS Bratislava
Hradská 7, P.O.BOX 27
82107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 396 343 €
Zysk 411 713 €
Kapitał 676 669 €
Kapitał własny 262 914 €
Dane kontaktowe
E-mail rokos@rokosba.sk
Telefon(y) 0245520629, 45520629
Telefon(y) kom. 0911463643, 0911733391, 0911765006
Date of updating data: 18.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,292,494
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 70,590
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 70,590
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 61,704
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 66
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 8,820
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,214,088
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 9,044
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 9,044
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) -2,926
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ -2,926
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,075,477
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,075,477
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,075,477
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 132,493
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,570
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 129,923
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 7,816
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 7,816
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,292,494
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 674,626
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 165,969
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 165,969
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 11,653
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 11,653
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 85,291
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 94,217
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -8,926
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 411,713
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 617,868
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 5,705
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,705
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 580,093
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 357,176
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 357,176
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 57,181
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 12,209
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 132,535
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 20,992
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 32,070
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 32,070
Date of updating data: 18.01.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,396,343
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,444,654
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -53,900
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 4,691
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 898
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,858,986
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 812,926
D. Usług (účtová grupa 51) 1,370,458
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 607,078
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 459,131
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 139,558
4. Koszty społeczne (527, 528) 8,389
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,343
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 42,041
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 42,041
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 2,926
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19,214
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 537,357
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,207,370
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 88
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 53
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 53
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 35
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 502
O. Walutowe straty (563) 61
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 441
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -414
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 536,943
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 125,230
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 125,230
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 411,713
Date of updating data: 18.01.2016
Date of updating data: 18.01.2016