Utwórz fakturę

JUNIOR GAME - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 04.05.2016
Basic information
Nazwa firmy JUNIOR GAME
PIN 31399878
TIN 2020874262
Numer VAT SK2020874262
Data utworzenia 03 sierpień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba JUNIOR GAME
Bebravská 11
82107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 5 381 425 €
Zysk -256 617 €
Kapitał 8 560 624 €
Kapitał własny 5 824 742 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244256424, 0244257333, 0244441635, 0905666695, 024257333, 0244255733
Telefon(y) kom. 0905666695
Date of updating data: 04.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 5,220,215
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 161,025
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 21,945
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 21,945
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 139,080
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 18,887
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 120,193
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,969,492
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,802,025
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 96,951
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 96,951
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,705,074
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,167,467
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 15,394
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,152,073
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 89,698
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 28,377
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 61,321
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 5,220,215
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,590,352
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 331,939
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 331,939
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 33,194
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 33,194
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 3,481,836
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,481,836
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -256,617
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,593,668
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) -8,175
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 6,150
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 23,963
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) -38,288
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,587,171
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 905,276
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 905,276
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 175,923
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 21,618
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 13,802
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -3,985
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 474,537
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 14,672
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 14,672
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 36,195
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 36,195
Date of updating data: 04.05.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 5,381,425
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 5,604,043
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 388
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) -223,006
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,730,303
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 53,317
D. Usług (účtová grupa 51) 3,478,866
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 486,801
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 345,224
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 120,706
4. Koszty społeczne (527, 528) 20,871
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,605,269
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 50,347
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 50,347
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 3,563
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 47,204
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,936
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -348,878
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,071,860
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 70,602
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 70,283
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 70,283
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 87
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 232
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 18,018
O. Walutowe straty (563) 31
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 17,987
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 52,584
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -296,294
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -39,677
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 16,266
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -55,943
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -256,617
Date of updating data: 04.05.2016
Date of updating data: 04.05.2016