Utwórz fakturę

SAIDA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 14.10.2016
Basic information
Nazwa firmy SAIDA
PIN 31400795
TIN 2020322513
Numer VAT SK2020322513
Data utworzenia 18 sierpień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SAIDA
Prešovská 39/A, P.O.BOX 30
82005
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 156 815 €
Zysk -50 582 €
Dane kontaktowe
E-mail saida@saida.sk
Telefon(y) 0255572363, 0255576376
Date of updating data: 14.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 758,989
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 479,873
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 459,873
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 329,606
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 74,642
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 18,100
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 37,525
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 20,000
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 20,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 31,558
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 17,748
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 17,748
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 12,955
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 12,955
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,955
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 855
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 82
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 773
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 247,558
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 247,558
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 758,989
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -512,371
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -468,760
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,152
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -469,912
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -50,582
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,271,360
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,045,668
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 841,307
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 841,307
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 577
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 203,784
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 223,544
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 195,441
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 195,441
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,560
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,784
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,769
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,990
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,148
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 2,148
Date of updating data: 14.10.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 156,816
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 156,815
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 156,007
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 808
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 201,498
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 21,844
D. Usług (účtová grupa 51) 21,514
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 109,767
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 79,435
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 25,587
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,745
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 14,205
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 33,213
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 33,213
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 955
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -44,683
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 112,649
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,939
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 214
2. Pozostałe koszty (562A) 214
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,725
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,939
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -49,622
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -50,582
Date of updating data: 14.10.2016
Date of updating data: 14.10.2016