Utwórz fakturę

Market-Consult - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.06.2016
Basic information
Nazwa firmy Market-Consult
PIN 31400809
TIN 2020306761
Numer VAT SK2020306761
Data utworzenia 14 sierpień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Market-Consult
Obchodná 2
81106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 614 489 €
Zysk -424 083 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421254410483
Date of updating data: 28.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 6,490,917
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 6,059,909
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 6,059,909
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 305,386
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 5,754,523
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 431,008
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 296,214
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 227,274
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 68,940
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 46,888
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 46,438
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 46,438
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 450
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 87,906
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,091
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 85,815
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 6,490,917
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,493,237
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,611,864
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,611,864
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 15,421
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 15,421
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 290,035
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,080,070
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -790,035
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -424,083
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,936,853
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 173,305
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (471A, 47XA) 88,673
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 84,632
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 89,685
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 28,526
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 28,526
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 23,466
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,208
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 23,485
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,850
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 2,850
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,671,013
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 60,827
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 60,827
Date of updating data: 28.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 612,184
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 614,489
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 612,185
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 54
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,250
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 618,184
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 82,903
D. Usług (účtová grupa 51) 239,317
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 22,945
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 249,474
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 249,474
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23,545
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -3,695
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 289,965
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8,123
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 8,123
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 8,123
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 425,630
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 414,940
2. Pozostałe koszty (562A) 414,940
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 10,690
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -417,507
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -421,202
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,881
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -424,083
Date of updating data: 28.06.2016
Date of updating data: 28.06.2016