Utwórz fakturę

ORGA - TRADE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 22.06.2016
Basic information
Nazwa firmy ORGA - TRADE
PIN 31402038
TIN 2020363587
Numer VAT SK2020363587
Data utworzenia 14 wrzesień 1995
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba ORGA - TRADE
Galvaniho 7/B
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 9 081 713 €
Zysk 1 018 098 €
Kapitał 375 402 €
Kapitał własny 322 417 €
Dane kontaktowe
E-mail fabryova@orgatrade.sk
Telefon(y) 0903479161
Telefon(y) kom. 0903479161
Date of updating data: 22.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,430,112
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 12,453
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 1,113
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 1,113
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 11,340
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 11,262
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 78
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,333,466
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 120
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 120
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 52,206
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 52,106
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 52,106
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 100
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,281,140
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,013
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,278,127
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 84,193
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 951
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 83,242
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,430,112
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,438,058
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 498,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 498,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 124,274
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 124,274
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -202,314
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -202,314
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,018,098
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 971,825
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 6,947
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 6,947
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 930,849
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 8,083
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,083
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 450,078
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,800
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 467,888
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 34,029
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 34,029
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 20,229
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 20,229
Date of updating data: 22.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 9,081,478
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 9,081,713
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 9,081,478
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 235
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,794,270
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,133,670
D. Usług (účtová grupa 51) 808,300
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 843,010
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 779,114
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 57,302
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,594
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 381
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 6,772
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 6,772
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,137
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,287,443
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,139,508
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,039
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,039
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1,039
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,138
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 0
O. Walutowe straty (563) 13
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,125
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -99
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,287,344
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 269,246
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 269,246
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,018,098
Date of updating data: 22.06.2016