Utwórz fakturę

International BEZ Group - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy International BEZ Group
PIN 31402461
TIN 2020354974
Numer VAT SK2020354974
Data utworzenia 26 wrzesień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba International BEZ Group
Rybničná 40
83554
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 835 835 €
Zysk 828 667 €
Dane kontaktowe
E-mail smeringova@bez.sk
Telefon(y) 0244882062, 0244887188, 0249595315, 0249611565, 0249611583, 0918700250
Telefon(y) kom. 0918700250
Nr(y) faksu 0244884768
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 12,087,061
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 9,778,995
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 238,300
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 81,965
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 156,335
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 308,557
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 308,557
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 9,232,138
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 9,232,138
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,282,535
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 2,216
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 2,216
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,216
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,256,583
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,414,908
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,414,908
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 838,030
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,645
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 23,736
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,289
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 22,447
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 25,531
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 25,531
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 12,087,061
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,273,808
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 165,972
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 165,972
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 16,597
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 16,597
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 6,255,933
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 6,256,094
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -161
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 828,667
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,813,253
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,691,644
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (471A, 47XA) 1,675,101
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 16,543
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 21,287
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 21,287
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 97,329
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,643,107
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 116,959
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 116,959
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1,205,000
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 229,766
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 50,285
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 30,301
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,796
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 46,686
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 46,686
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 113,200
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 1,200,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,734,305
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,835,835
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,734,305
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 99,468
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,062
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,794,053
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 65,786
D. Usług (účtová grupa 51) 503,165
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,027,428
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 758,487
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 251,908
4. Koszty społeczne (527, 528) 17,033
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,899
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 106,900
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 106,900
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 66,365
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19,510
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 41,782
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,165,354
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 838,134
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 838,030
IX.1. Dochód z papierów wartościowych i udziałów podmiotów powiązanych (665) 838,030
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 104
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 104
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 48,349
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 44,142
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 41,396
2. Pozostałe koszty (562A) 2,746
O. Walutowe straty (563) 1,366
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,841
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 789,785
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 831,567
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,900
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,900
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 828,667
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31402461 TIN: 2020354974 Numer VAT: SK2020354974
 • Zarejestrowana siedziba: International BEZ Group, Rybničná 40, 83554, Bratislava
 • Data utworzenia: 26 wrzesień 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava 851 01 26.09.1995
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Juraj Šmatlík 51 451 € (31%) Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
  BEZ TRANSFORMÁTORY a.s. 16 597 € (10%) Bratislava 835 54
  TAD INVEST a.s. 31 535 € (19%) Bratislava 811 06
  Ing. Marián Pochaba 16 597 € (10%) Bratislava 831 01
  Ing. Tibor Hajnala, CSc. 11 618 € (7%) Bratislava 851 06
  ELEKTECH s. r. o. 21 577 € (13%) Bratislava 835 54
  Ing. Marián Slavkovský 16 597 € (10%) Mečíková 5840/43 Bratislava-Devínska Nová Ves 841 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   25.03.2014Noví spoločníci:
   Ing. Marián Slavkovský Mečíková 5840/43 Bratislava-Devínska Nová Ves 841 07
   24.03.2014Zrušeny spoločníci:
   prof. Ing. Ján Slavkovský , CSc. Šaštínska 46 Bratislava 841 05
   29.01.2013Noví spoločníci:
   ELEKTECH s. r. o. Rybničná 40 Bratislava 835 54
   28.01.2013Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ľubomír Švec Beňadická 1 Bratislava 851 01
   28.10.2010Nové sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 835 54
   27.10.2010Zrušené sidlo:
   Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
   06.05.2008Noví spoločníci:
   Ing. Marián Pochaba Brusnicová 24 Bratislava 831 01
   Ing. Tibor Hajnala , CSc. Lietavská 5 Bratislava 851 06
   05.05.2008Zrušeny spoločníci:
   KARSUD PLUS s.r.o. IČO: 31 407 153 Rybničná 40 Bratislava 835 54
   13.02.2007Noví spoločníci:
   TAD INVEST a.s. IČO: 31 407 706 Na Štyridsiatku 7 Bratislava 811 06
   KARSUD PLUS s.r.o. IČO: 31 407 153 Rybničná 40 Bratislava 835 54
   prof. Ing. Ján Slavkovský , CSc. Šaštínska 46 Bratislava 841 05
   12.02.2007Zrušeny spoločníci:
   TAD INVEST a.s. IČO: 31 407 706 Hany Meličkovej 1/h Bratislava 841 05
   KARSUD PLUS s.r.o. IČO: 31 407 153 Pribinova 25 Bratislava 810 11
   06.01.2006Nové obchodné meno:
   International BEZ Group spol. s r.o.
   05.01.2006Zrušené obchodné meno:
   INGSMAT spol. s r.o.
   10.12.2005Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   marketing
   automatizované spracovanie dát
   prieskum trhu
   činnosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   logistická činnosť v oblasti elektrotechniky v rozsahu voľnej živnosti
   16.08.2001Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
   TAD INVEST a.s. IČO: 31 407 706 Hany Meličkovej 1/h Bratislava 841 05
   15.08.2001Zrušeny spoločníci:
   TAD INVEST a.s. IČO: 31 407 706 Hany Meličkovej 1/h Bratislava 841 05
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
   01.06.2001Noví spoločníci:
   BEZ TRANSFORMÁTORY a.s. IČO: 31 383 475 Rybničná 40 Bratislava 835 54
   31.05.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jana Bartová Ľubovnianska 16 Bratislava
   20.02.1998Noví spoločníci:
   TAD INVEST a.s. IČO: 31 407 706 Hany Meličkovej 1/h Bratislava 841 05
   KARSUD PLUS s.r.o. IČO: 31 407 153 Pribinova 25 Bratislava 810 11
   19.02.1998Zrušeny spoločníci:
   KARSUD spol. s r.o. IČO: 31 396 925 Moyzesova 8 Bratislava
   13.10.1997Noví spoločníci:
   Ing. Jana Bartová Ľubovnianska 16 Bratislava
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
   12.10.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
   12.05.1997Noví spoločníci:
   KARSUD spol. s r.o. IČO: 31 396 925 Moyzesova 8 Bratislava
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
   JUDr. Ľubomír Švec Beňadická 1 Bratislava 851 01
   11.05.1997Zrušeny spoločníci:
   KARSUD spol. s r.o. IČO: 31 396 925 Moyzesova 8 Bratislava
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
   JUDr. Ľubomír Švec Beňadická 1 Bratislava 851 01
   12.09.1996Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
   JUDr. Ľubomír Švec Beňadická 1 Bratislava 851 01
   11.09.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
   18.12.1995Noví spoločníci:
   KARSUD spol. s r.o. IČO: 31 396 925 Moyzesova 8 Bratislava
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
   17.12.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava
   26.09.1995Nové obchodné meno:
   INGSMAT spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť s výnimkou živností uvedených v prílohe č. 1 živnostenského zákona
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   kopírovacie služby
   počítačová grafika
   výroba, montáž, opravy a údržba zariadení spotrebnej elektroniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava 851 01