Utwórz fakturę

INTERCHAIR - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 10.09.2015
Basic information
Nazwa firmy INTERCHAIR
PIN 31402623
TIN 2020322678
Numer VAT SK2020322678
Data utworzenia 27 wrzesień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba INTERCHAIR
Trnavská 112
82633
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 251 425 €
Zysk -48 963 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0243414016, 0243414149, 0243414150, 0903239290
Nr(y) faksu 0243414016, 0243414149
Date of updating data: 10.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 921,592
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 420,528
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 420,528
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 404,893
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 15,635
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 500,177
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 73,464
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 73,464
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 5,200
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 5,200
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 381,506
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 380,710
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 380,710
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 497
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 299
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 40,007
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 39,952
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 55
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 887
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 887
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 921,592
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 156,900
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 99,582
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 99,582
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 16,906
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 12,548
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 12,548
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 76,827
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 76,827
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -48,963
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 764,692
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 13,354
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 10,828
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 10,828
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,526
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 28,316
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 466,086
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 388,533
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 388,533
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 57,943
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,876
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,833
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,901
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,290
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 4,290
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 252,646
Date of updating data: 10.09.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,283,453
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,251,425
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 37,123
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,220,158
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -32,020
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 26,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 164
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,270,497
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 43,780
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 889,414
D. Usług (účtová grupa 51) 168,080
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 62,512
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 44,930
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 15,783
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,799
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,991
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 38,944
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 38,944
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 19,869
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 3,036
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 42,871
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -19,072
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 123,987
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 7
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 18,732
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 17,652
2. Pozostałe koszty (562A) 17,652
O. Walutowe straty (563) 10
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,070
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -18,725
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -37,797
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 11,166
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 11,166
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -48,963
Date of updating data: 10.09.2015
Date of updating data: 10.09.2015