Utwórz fakturę

Schindler výťahy a eskalátory - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.10.2016
Basic information
Nazwa firmy Schindler výťahy a eskalátory
PIN 31402828
TIN 2020338419
Numer VAT SK2020338419
Data utworzenia 27 wrzesień 1995
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Schindler výťahy a eskalátory
Karadžičova 8
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 10 806 158 €
Zysk 521 105 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0232724111, 0252451108, 0252451187, 0252451188, 0252451189, 0326402530, 0326581606, 0326581607, 0484
Nr(y) faksu 0232724000
Date of updating data: 25.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 7,968,435
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 398,270
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 398,270
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 34,745
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 363,525
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 7,505,216
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 284,367
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 284,367
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 498,718
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 262,466
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 262,466
8. Podatek odroczony należności (481A) 236,252
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 5,577,530
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,029,717
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,029,717
2. Wartość netto kontraktu (316A) 1,047,813
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 3,500,000
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,144,601
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,103
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,142,498
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 64,949
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 47,890
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 17,059
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 7,968,435
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,965,652
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 962,626
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 962,626
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 2,694,405
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 225,364
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 225,364
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 15,925
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 15,925
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -453,773
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 146,723
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -600,496
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 521,105
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,999,095
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 23,211
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 23,211
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 9,172
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 9,172
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,328,185
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,649,988
1.b. Zobowiązania w ramach proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 932,436
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,717,552
2. Wartość netto kontraktu (316A) 284,420
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 101,544
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 77,577
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 214,656
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 638,527
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 86,437
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 552,090
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 3,688
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 3,688
Date of updating data: 25.10.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 10,743,110
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 10,806,158
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 10,743,110
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 56,289
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,759
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,048,547
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,645,907
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 4,013
D. Usług (účtová grupa 51) 2,691,365
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,508,830
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,811,831
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 653,172
4. Koszty społeczne (527, 528) 43,827
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 14,399
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 95,439
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 95,439
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 19
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -81,676
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 170,251
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 757,611
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 3,401,825
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,340
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 896
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 896
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 444
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 20,347
O. Walutowe straty (563) 284
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 20,063
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -19,007
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 738,604
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 217,499
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 223,279
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -5,780
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 521,105
Date of updating data: 25.10.2016
Date of updating data: 25.10.2016