Utwórz fakturę

ELVOD - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.10.2016
Basic information
Nazwa firmy ELVOD
PIN 31402968
TIN 2020307124
Numer VAT SK2020307124
Data utworzenia 25 wrzesień 1995
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba ELVOD
Nevädzová 5
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 572 652 €
Zysk -307 807 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0232196442
Date of updating data: 25.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,936,662
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 892,557
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 38,575
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 38,575
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 853,982
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 140,062
5. Pożyczki pod proporcjonalnego udziału oprócz podmiotów powiązanych (066A) - /096A/ 360,702
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 353,218
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,043,087
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,024,907
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 373,210
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 373,210
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,093
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 650,604
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 18,180
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 179
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 18,001
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,018
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,018
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,936,662
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 47,379
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,118,124
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,118,124
A.II. Składki (412) 26,696
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 223,625
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 223,625
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 5,832
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 5,832
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,019,091
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,019,091
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -307,807
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,889,283
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 226,200
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 215,000
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,046
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 9,154
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,537,311
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,462,311
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,462,311
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 51,411
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,037
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,079
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,681
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 18,792
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,013
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,013
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 123,759
Date of updating data: 25.10.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 572,652
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 58,831
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 100,826
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 410,995
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 784,021
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 49,114
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,114
D. Usług (účtová grupa 51) 83,033
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 34,553
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 24,346
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 9,500
4. Koszty społeczne (527, 528) 707
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,223
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 24,463
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 24,463
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 168,125
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 418,396
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -211,369
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 22,396
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 87,957
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 49,310
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 6,355
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 6,355
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 31,329
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 31,329
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 963
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 183,435
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 162,577
M. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) -1,200
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 9,428
2. Pozostałe koszty (562A) 9,428
O. Walutowe straty (563) 1,100
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 11,530
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -95,478
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -306,847
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -307,807
Date of updating data: 25.10.2016
Date of updating data: 25.10.2016