Utwórz fakturę

SPA-NOVUM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 27.01.2016
Basic information
Nazwa firmy SPA-NOVUM
PIN 31403166
Data utworzenia 04 październik 1995
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba SPA-NOVUM
96271
Dudince
Financial information
Sprzedaż i dochody 81 100 €
Zysk -167 908 €
Date of updating data: 27.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,667,655
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,454,556
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,454,556
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 88,155
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,347,034
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 19,367
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 213,099
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 203,858
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 202,613
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 202,613
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,245
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 9,241
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 856
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 8,385
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,667,655
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,689,062
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,194
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,194
A.II. Składki (412) 3,319
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,557,667
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 940,493
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -2,498,160
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -167,908
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,356,672
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,017,101
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 3,018,061
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) -960
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 292,399
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 47,022
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 37,847
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 37,847
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 8,215
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 150
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 150
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 45
C.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (383A) 45
Date of updating data: 27.01.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 78,600
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 81,100
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 78,600
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,500
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 231,787
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 7,292
D. Usług (účtová grupa 51) 95,910
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,140
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 123,441
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 123,441
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -150,687
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -24,602
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 17,222
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 16,916
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 16,916
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 306
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -17,221
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -167,908
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -167,908
Date of updating data: 27.01.2016
Date of updating data: 27.01.2016