Utwórz fakturę

BIEN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 29.01.2016
Basic information
Nazwa firmy BIEN
PIN 31403191
Data utworzenia 29 wrzesień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BIEN
Leopoldov majer 17/8363
84106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 71 336 €
Zysk 7 620 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0243640002
Date of updating data: 29.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 101,254
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 16,850
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 16,850
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 16,850
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 84,404
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 13,679
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 6,777
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,777
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,902
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 70,725
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,920
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 65,805
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 101,254
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 92,377
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 77,454
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 77,454
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,620
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,877
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 8,877
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 8,724
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,724
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 153
Date of updating data: 29.01.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 73,726
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 71,336
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 70,607
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 729
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 63,497
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,546
D. Usług (účtová grupa 51) 47,955
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 5,445
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,010
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,411
4. Koszty społeczne (527, 528) 24
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 200
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,618
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,618
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 733
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 7,839
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 19,106
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,390
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 390
IX.1. Dochód z papierów wartościowych i udziałów podmiotów powiązanych (665) 390
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2,000
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2,000
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 72
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 72
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 2,318
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 10,157
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,537
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,537
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 7,620
Date of updating data: 29.01.2016
Date of updating data: 29.01.2016