Utwórz fakturę

SLAVIA CAPITAL Group - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 07.07.2016
Basic information
Nazwa firmy SLAVIA CAPITAL Group
PIN 31403387
TIN 2020477910
Numer VAT SK2020477910
Data utworzenia 09 październik 1995
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba SLAVIA CAPITAL Group
Mostová 2
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 574 192 €
Zysk 1 704 299 €
Kapitał 106 286 809 €
Kapitał własny 44 704 372 €
Dane kontaktowe
E-mail slavia@slaviacapital.com
Telefon(y) 0259317110
Date of updating data: 07.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 93,652,687
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 21,005,604
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 4,893
4. Wartość firmy (015) - /075, 091A/ 4,893
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 41,336
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 41,336
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 20,959,375
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 12,530,855
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 4,750,819
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 2,992,602
7. Dłużnych papierów wartościowych i innych długoterminowych aktywów finansowych (065A, 069A,06XA) - /096A/ 685,099
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 72,646,911
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,120,146
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 2,120,146
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 4,388,669
8. Podatek odroczony należności (481A) 4,388,669
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 27,431,998
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 10,771,740
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,391,737
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,380,003
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 4,806,108
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 249,786
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 11,604,364
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 36,554,732
B.IV.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostki stowarzyszone (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 14,062,318
2. Krótkoterminowe aktywa finansowe bez krótkoterminowych aktywów finansowych w stowarzyszone (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 22,492,390
3. Własne akcje i akcje własne firmy (252) 24
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,151,366
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 6,342
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,145,024
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 172
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 172
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 93,652,687
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 43,881,301
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 30,000,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 30,000,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 11,000,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,526,294
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,526,294
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -13,050,367
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -13,050,367
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 10,701,075
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 10,701,075
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,704,299
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 49,770,273
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 16,080,186
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 3,421,623
6. Długoterminowe pożyczki otrzymane (475A) 194,302
7. Długoterminowe weksle do zapłaty (478A) 1,086,070
8. Wydane obligacje (473A/-/255A) 11,375,627
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,564
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 5,524,125
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 5,442,735
1.b. Zobowiązania w ramach proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,637,205
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,805,530
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 61,640
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,537
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,637
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,302
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,274
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,528
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,528
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,000,000
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 26,162,434
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,113
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 1,113
Date of updating data: 07.07.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,774,645
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,574,192
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 71,000
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,703,645
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 255,230
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 544,317
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,882,951
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,450
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 2,805,859
D. Usług (účtová grupa 51) 1,249,010
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 120,336
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 87,644
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 30,849
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,843
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,877
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 816
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 816
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 189,519
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 190,840
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 321,244
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -2,308,759
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -2,281,674
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 103,122,578
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 94,300,846
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 1,530,050
2. Dochód z papierów wartościowych i udziałów w соразмерных udziału w dodatku do dochodu spółek zależnych (665) 1,671
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 1,528,379
X. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych-suma (r. 36 r. 38) 2,100,652
X.1. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych od podmiotów powiązanych (666A) 1,011
2. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych w proporcjonalnego udziału w dodatku do dochodu spółek zależnych (666A) 802,309
3. Inne przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych (666A) 1,297,332
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 798,374
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 10
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 798,364
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 194,202
XIII. Zyski z przeszacowania papierów wartościowych i dochody z transakcji pochodnych (664, 667) 62,841
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 4,135,613
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 99,150,519
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 94,305,648
M. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) 446,844
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3,712,127
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 219,976
2. Pozostałe koszty (562A) 3,492,151
O. Walutowe straty (563) 302,852
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 383,048
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 3,972,059
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,663,300
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -40,999
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,897
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -43,896
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,704,299
Date of updating data: 07.07.2016
Date of updating data: 07.07.2016