Utwórz fakturę

TOLDY BROTHERS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TOLDY BROTHERS
PIN 31403603
TIN 2020893325
Numer VAT SK2020893325
Data utworzenia 28 wrzesień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TOLDY BROTHERS
Matejkova 18
84105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 84 831 €
Zysk 243 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421911662680
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 20,007
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 20,007
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,672
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 05 r. 08) 0
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 18,307
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 1,527
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 136
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 16,644
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 38,314
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 20,268
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 20,680
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 20,680
2. Należności зарегестрированным kapitału (/-/353) 0
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 18
A.IV. Przeszacowanie różnice (+/- 415, 416) 0
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -673
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 243
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 18,046
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 5,997
B.II. Długookresowa położenia (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 11,549
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,608
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,011
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 930
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 0
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 500
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 84,831
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 68,512
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 16,319
III. Zmiana zapasów własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 0
IV. Aktywacji (účtová grupa 62) 0
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 0
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 83,019
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 56,798
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,816
C. Usług (účtová grupa 51) 10,085
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 8,210
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 400
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 595
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 0
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 0
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 115
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 1,812
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 11,132
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 0
VII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 0
VIII. Zyski z długoterminowych aktywów finansowych (665) 0
IX. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych (666) 0
X. Interesu dochód (662) 0
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 0
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 0
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,398
J. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 0
K. Wartość krótkoterminowych aktywów finansowych (566) 0
L. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) 0
M. Koszty oprocentowania (562) 673
N. Walutowe straty (563) 0
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 725
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,398
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 414
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 171
Q. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/-) (596) 0
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 243
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015