Utwórz fakturę

itelligence Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 21.03.2016
Basic information
Nazwa firmy itelligence Slovakia
PIN 31403646
TIN 2020355018
Numer VAT SK2020355018
Data utworzenia 29 wrzesień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba itelligence Slovakia
Prievozská 4/C
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 801 663 €
Zysk -243 861 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0220911111, 20911222
Date of updating data: 21.03.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 755,455
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 25,195
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 25,195
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 8,445
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 16,750
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 0
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 673,691
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 0
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 0
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 517,359
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 373,782
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,600
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 366,182
2. Wartość netto kontraktu (316A) 140,612
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2,965
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 156,332
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8,488
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 147,844
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 56,569
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 56,569
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 755,455
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -68,036
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 371,772
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 371,772
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 318
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 79,548
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 79,548
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -21,409
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -21,409
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -254,404
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,067,835
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,322,239
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -243,861
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 779,701
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 25,318
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 25,318
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 665,266
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 479,913
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 68,103
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 411,810
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 59,277
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 78,174
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 46,343
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,559
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 89,117
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 54,390
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 34,727
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 43,790
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 18,443
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 25,347
Date of updating data: 21.03.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,802,469
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,801,663
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 66,600
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,708,762
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 25,581
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 720
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,030,129
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 60,300
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 40,459
D. Usług (účtová grupa 51) 793,763
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,086,686
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 735,434
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 327,403
4. Koszty społeczne (527, 528) 23,849
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,167
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 21,673
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 21,673
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 18,808
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,273
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -228,466
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 880,840
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 808
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 0
X. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych-suma (r. 36 r. 38) 0
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 602
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 602
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 206
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 13,293
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 806
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 88
2. Pozostałe koszty (562A) 718
O. Walutowe straty (563) 1,435
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 11,052
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -12,485
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -240,951
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,910
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,910
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -243,861
Date of updating data: 21.03.2016
Date of updating data: 21.03.2016