Utwórz fakturę

Data Image - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 10.09.2015
Basic information
Nazwa firmy Data Image
PIN 31403735
TIN 2020326462
Numer VAT SK2020326462
Data utworzenia 12 październik 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Data Image
Suchá 39
83101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 43 654 €
Zysk 6 292 €
Kapitał 12 264 €
Kapitał własny 408 €
Dane kontaktowe
E-mail dataimage@dataimage.sk
Telefon(y) 0254651497, 0905597283
Telefon(y) kom. 0905597283
Nr(y) faksu 0254651498
Date of updating data: 10.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 10,855
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 9,375
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 57
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 57
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,011
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,011
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,011
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 7,307
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 429
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 6,878
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,480
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 14
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,466
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 10,855
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,700
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -6,895
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 34,242
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -41,137
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,292
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,155
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 206
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 206
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,449
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 684
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 684
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 811
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 394
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,560
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 500
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 500
Date of updating data: 10.09.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 43,654
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 43,654
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 43,654
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 36,290
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,636
D. Usług (účtová grupa 51) 14,171
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 13,678
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 9,809
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,405
4. Koszty społeczne (527, 528) 464
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 155
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,758
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,758
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 892
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 7,364
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 25,847
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 51
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 51
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 163
O. Walutowe straty (563) 25
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 138
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -112
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 7,252
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 6,292
Date of updating data: 10.09.2015
Date of updating data: 10.09.2015