Utwórz fakturę

AWAS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Nazwa firmy AWAS
PIN 31403930
TIN 2020338463
Numer VAT SK2020338463
Data utworzenia 16 październik 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AWAS
Borská 3
84104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 572 881 €
Zysk 68 668 €
Kapitał 200 308 €
Kapitał własny 68 995 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421265423751, +421265412096, +421265444365, +421265444366
Nr(y) faksu 0265412096, 0265423751
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 40,633
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 40,633
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 39,012
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 255,077
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 87,590
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,098
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 92,291
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 295,710
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 134,947
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 58,976
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 68,668
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 160,763
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 191
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 154,996
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 60,200
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 2,840
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 23,951
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 68,005
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 5,576
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 572,881
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 392,812
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 176,485
III. Zmiana zapasów własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -152
IV. Aktywacji (účtová grupa 62) 1,045
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,200
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 491
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 483,093
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 231,849
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 86,306
C. Usług (účtová grupa 51) 102,335
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 36,145
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,087
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 20,816
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 778
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,777
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 89,788
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 149,700
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 6
X. Interesu dochód (662) 4
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 2
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 460
N. Walutowe straty (563) 89
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 371
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -454
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 89,334
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 20,666
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 68,668
Date of updating data: 28.04.2016
Date of updating data: 28.04.2016