Utwórz fakturę

P.M.M. SK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.01.2017
Basic information
Nazwa firmy P.M.M. SK
PIN 31403972
Data utworzenia 17 październik 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba P.M.M. SK
Zámocké schody 2/A
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 111 730 €
Zysk 13 984 €
Kapitał własny -87 160 €
Date of updating data: 02.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 183,900
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 84,954
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 84,954
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 60,733
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 24,221
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 96,085
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 91,298
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 85,114
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 85,114
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 119
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 6,065
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,787
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 40
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,747
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,861
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 201
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 2,660
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 183,900
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -90,021
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -110,645
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -110,645
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,984
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 273,921
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 357
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 357
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 148,551
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 25,994
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25,994
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 115,803
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 300
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,450
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 125,013
Date of updating data: 02.01.2017
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 83,879
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 111,730
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 83,879
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 9,075
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18,776
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 96,550
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 25,813
D. Usług (účtová grupa 51) 48,307
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 397
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 300
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 97
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 757
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 12,173
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 12,173
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 5,323
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,780
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 15,180
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 9,759
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 236
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 236
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -236
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 14,944
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 13,984
Date of updating data: 02.01.2017
Date of updating data: 02.01.2017