Utwórz fakturę

Ferrora resources - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 30.06.2016
Basic information
Nazwa firmy Ferrora resources
PIN 31404227
TIN 2020837907
Numer VAT SK2020837907
Data utworzenia 23 październik 1995
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Ferrora resources
Mudroňova 26
81103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 380 377 €
Zysk -47 615 €
Kapitał 1 670 987 €
Kapitał własny 144 629 €
Date of updating data: 30.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,073,143
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 434,488
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 434,488
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 391,667
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 42,821
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,609,235
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 95
8. Podatek odroczony należności (481A) 95
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,609,103
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 263,594
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 170,005
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 93,589
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 53,628
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,291,881
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 37
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 37
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 29,420
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 196
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 29,224
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,073,143
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 97,417
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,200
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,200
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,320
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,320
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 108,512
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 122,432
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -13,920
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -47,615
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,975,726
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 31,528
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 153
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 31,375
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 85,056
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,561,677
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,537,669
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,115,994
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 421,675
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,169
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 10,655
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,165
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 19
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,202
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 4,202
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 201,532
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 91,731
Date of updating data: 30.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,027,074
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,380,377
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 891,850
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 135,224
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 353,303
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,392,673
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 280,008
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 18,176
D. Usług (účtová grupa 51) 614,913
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 38,809
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 28,617
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 10,050
4. Koszty społeczne (527, 528) 142
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,207
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 78,263
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 78,263
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 359,297
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -12,296
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 113,977
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 32,534
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 16,400
2. Pozostałe koszty (562A) 16,400
O. Walutowe straty (563) 7
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 16,127
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -32,534
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -44,830
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,785
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -95
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -47,615
Date of updating data: 30.06.2016
Date of updating data: 30.06.2016