Utwórz fakturę

ACTUS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.07.2016
Basic information
Nazwa firmy ACTUS
PIN 31404359
TIN 2020355095
Data utworzenia 25 październik 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ACTUS
Szentiványho 4078/78
05985
Štrbské Pleso
Financial information
Sprzedaż i dochody 27 083 €
Zysk 628 €
Kapitał 5 633 €
Kapitał własny 3 026 €
Date of updating data: 28.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 11,183
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 6,663
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 6,663
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 6,663
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,476
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 178
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 178
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 178
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,298
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,867
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 431
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 44
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 44
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 11,183
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,345
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,846
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,846
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -7,769
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 9,881
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -17,650
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 628
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,838
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 6,511
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 6,511
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,327
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 875
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 875
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 750
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 702
Date of updating data: 28.07.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 27,083
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 27,083
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 27,083
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 25,650
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,546
D. Usług (účtová grupa 51) 20,140
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 247
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,069
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,069
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 648
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,433
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 3,397
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 325
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 322
2. Pozostałe koszty (562A) 322
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -325
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,108
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 628
Date of updating data: 28.07.2016
Files
4270149.tif
Date of updating data: 28.07.2016