Utwórz fakturę

ENERGOTERM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 05.10.2016
Basic information
Nazwa firmy ENERGOTERM
PIN 31404596
TIN 2020349540
Numer VAT SK2020349540
Data utworzenia 09 październik 1995
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba ENERGOTERM
Hviezdoslavova 22
92042
Červeník
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 065 108 €
Zysk 4 078 €
Kapitał 777 485 €
Kapitał własny 52 502 €
Dane kontaktowe
E-mail energoterm@mstav.sk
Telefon(y) 0265316662
Date of updating data: 05.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 816,302
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 8,383
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 8,383
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 8,383
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 807,336
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 237,207
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 81,682
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 155,525
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 84,857
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 84,857
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 84,857
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 411,000
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 330,106
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 330,106
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 80,894
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 74,272
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 37,141
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 37,131
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 583
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 583
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 816,302
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -132,118
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 36,520
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 36,520
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 7,304
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 7,304
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -180,020
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -180,020
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,078
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 948,420
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,594
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,594
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 903,668
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 514,903
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 514,903
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 96,024
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 25,320
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 18,360
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 58,344
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 190,717
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 7,525
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 7,525
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 20,633
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 12,000
Date of updating data: 05.10.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,136,445
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,065,108
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,136,445
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -71,450
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 113
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,054,442
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 181,928
D. Usług (účtová grupa 51) 659,026
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 189,352
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 124,850
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 14,388
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 49,304
4. Koszty społeczne (527, 528) 810
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,352
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,101
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,101
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 21,683
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 10,666
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 224,041
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,710
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3,286
2. Pozostałe koszty (562A) 3,286
O. Walutowe straty (563) 56
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 368
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,708
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 6,958
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 4,078
Date of updating data: 05.10.2016
Date of updating data: 05.10.2016