Utwórz fakturę

A.L.I. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 23.11.2015
Basic information
Nazwa firmy A.L.I.
PIN 31404987
TIN 2020355150
Numer VAT SK2020355150
Data utworzenia 19 październik 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba A.L.I.
Mlynské Nivy 73
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 136 056 €
Zysk 7 705 €
Kapitał 112 238 €
Kapitał własny -19 407 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.alisk.sk
Telefon(y) +421258247670
Telefon(y) kom. +421905724701
Nr(y) faksu 0258247673
Date of updating data: 23.11.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 103,761
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 0
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 103,454
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 41,337
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 41,337
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 53,283
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 53,229
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 53,229
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 12
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 42
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 8,834
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 581
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 8,253
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 307
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 307
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 103,761
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -11,703
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,315
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,315
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 0
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -27,362
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 30,787
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -58,149
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,705
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 115,464
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 494
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 494
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 18,655
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 95,728
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 42,645
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 42,645
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 47,541
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 197
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,017
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 328
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 587
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 587
Date of updating data: 23.11.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 136,070
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 136,056
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 133,174
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,315
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 567
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 123,660
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 85,861
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,316
D. Usług (účtová grupa 51) 22,653
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 8,870
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 6,252
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,199
4. Koszty społeczne (527, 528) 419
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 224
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 0
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,995
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 741
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 12,396
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 23,659
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 0
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 14
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,145
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,424
2. Pozostałe koszty (562A) 1,424
O. Walutowe straty (563) 18
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 703
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,131
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 10,265
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,560
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,560
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 7,705
Date of updating data: 23.11.2015
Date of updating data: 23.11.2015