Utwórz fakturę

Enviro Lieskovec - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.04.2016
Basic information
Nazwa firmy Enviro Lieskovec
PIN 31405061
TIN 2020307542
Numer VAT SK2020307542
Data utworzenia 07 listopad 1995
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Enviro Lieskovec
Štúrova 3
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 708 928 €
Zysk -1 249 375 €
Kapitał 12 090 012 €
Kapitał własny 23 743 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0259311726, 0259311723, 0259311730
Nr(y) faksu 0259311727
Date of updating data: 25.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 11,552,614
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 11,492,334
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 11,492,334
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 537,056
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,523,298
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 6,775,765
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 2,656,215
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 50,572
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 19,778
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,629
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 12,952
3. Produkty (123) - /194/ 5,197
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 17,710
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 17,710
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 13,084
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 137
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 12,947
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 9,708
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 9,708
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 11,552,614
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -2,358,829
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 496,535
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 496,535
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 33,646
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 33,646
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,639,635
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 374,999
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -2,014,634
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,249,375
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,875,283
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,939,714
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 23,520
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 23,520
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 2,004,110
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 35
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 912,049
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 470
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 470
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 5,493,720
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,011,389
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,696,162
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,696,162
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 17,572
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 9,444
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,276
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 280,935
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,290
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 4,290
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 425,700
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 2,036,160
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 30,931
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 1,728,646
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 276,583
Date of updating data: 25.04.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 176,044
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 708,928
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 58,959
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 117,085
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -4,226
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,074
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 535,036
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,351,287
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 139,550
D. Usług (účtová grupa 51) 205,313
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 470,384
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 339,924
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 3,983
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 114,814
4. Koszty społeczne (527, 528) 11,663
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,212
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,353,663
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,353,663
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 3,649
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -42,512
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 215,028
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,642,359
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -173,045
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 899,179
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5,422
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5,422
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 36
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 893,721
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 325,507
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 323,541
2. Pozostałe koszty (562A) 323,541
O. Walutowe straty (563) 801
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,165
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 573,672
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,068,687
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 180,688
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 177,808
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,249,375
Date of updating data: 25.04.2016
Date of updating data: 25.04.2016