Utwórz fakturę

SKATECH - CHEM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SKATECH - CHEM
PIN 31405169
TIN 2020338672
Numer VAT SK2020338672
Data utworzenia 08 listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SKATECH - CHEM
Nobelova 34
83605
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 210 138 €
Zysk 52 104 €
Kapitał 59 610 €
Kapitał własny 19 292 €
Dane kontaktowe
E-mail skatchem@stonline.sk
Telefon(y) 0903719492
Telefon(y) kom. 0903719492
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 10,368
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 10,368
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 10,368
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 104,873
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 46,452
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 673
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 57,748
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 115,241
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 59,429
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 22
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 52,104
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 55,812
B.II. Długookresowa położenia (451A, 459A, 45XA) 2,706
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 53,106
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,209
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 23,420
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 28,477
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 210,138
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,755
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 199,933
IV. Aktywacji (účtová grupa 62) 2,450
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 6,000
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 142,967
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 1,555
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,155
C. Usług (účtová grupa 51) 18,179
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 100,515
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 983
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 8,052
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 2,450
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,078
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 67,171
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 174,249
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 3
X. Interesu dochód (662) 3
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 78
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 78
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -75
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 67,096
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 14,992
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 52,104
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015