Utwórz fakturę

PRETO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.01.2017
Basic information
Nazwa firmy PRETO
PIN 31405231
TIN 2020326814
Numer VAT SK7020001010
Data utworzenia 01 styczeń 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PRETO
A. Bernoláka 60
01001
Žilina
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 345 764 €
Zysk 202 447 €
Kapitał 45 919 397 €
Kapitał własny 7 199 318 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0415121126, 0917547215
Telefon(y) kom. 0917547215
Date of updating data: 24.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 54,973,844
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 47,264,125
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 268,116
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 268,116
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 7,127,432
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 1,888,765
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 4,967,244
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 141,959
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 129,464
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 39,868,577
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 20,957,013
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 1,547,209
5. Pożyczki pod proporcjonalnego udziału oprócz podmiotów powiązanych (066A) - /096A/ 11,864,355
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 2,500,000
10. Zakupione długoterminowe aktywa finansowe (043) - /096A/ 3,000,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 7,690,084
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 5,730
8. Podatek odroczony należności (481A) 5,730
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 7,527,745
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 104,591
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 73,604
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 30,987
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 6,961,686
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 461,468
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 156,609
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 814
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 155,795
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 19,635
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 19,512
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 123
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 54,973,844
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,352,686
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 190,866
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 190,866
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 7,159,905
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 19,086
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 19,086
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -5,195,161
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -5,195,161
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,975,543
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,975,543
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 202,447
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 49,621,158
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,628
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,226
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 402
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 49,582,139
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,257,707
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 349,787
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 907,920
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 48,170,943
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 33,044
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 22,383
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 87,072
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10,990
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 37,391
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 28,491
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 8,900
Date of updating data: 24.01.2017
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,569,738
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,345,764
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,569,738
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 31,570
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,744,456
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,207,973
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 72,986
D. Usług (účtová grupa 51) 1,230,809
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 800,291
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 590,626
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 197,616
4. Koszty społeczne (527, 528) 12,049
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 10,533
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 255,925
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 255,925
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 31,565
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 695
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,805,169
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 137,791
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 265,943
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 68,932
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 5,000
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 63,932
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 63,932
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 6,730
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 5,000
O. Walutowe straty (563) 5
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,725
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 62,202
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 199,993
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -2,454
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,884
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -5,338
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 202,447
Date of updating data: 24.01.2017
Date of updating data: 24.01.2017
 • PIN :31405231 TIN: 2020326814 Numer VAT: SK7020001010
 • Zarejestrowana siedziba: PRETO, A. Bernoláka 60, 01001, Žilina
 • Data utworzenia: 01 styczeń 1996
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   02.05.2003Nové obchodné meno:
   PRETO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   A. Bernoláka 60 Žilina 010 01
   Noví spoločníci:
   MYKA spol. s r.o. IČO: 31 586 091 A. Bernoláka 60 Žilina
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marta Behavá Lichardova 2801/9 Žilina 010 01 Vznik funkcie: 10.03.2003
   Ing. Renáta Remeková Mojšová Lúčka 130 Žilina 010 01 Vznik funkcie: 10.03.2003
   Margita Hajšelová Záborského 1686/1 Žilina 010 08 Vznik funkcie: 10.03.2003
   06.08.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   20.10.1995Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom motorových vozidiel /autopožičovňa/
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť