Utwórz fakturę

TNS Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.07.2016
Basic information
Nazwa firmy TNS Slovakia
PIN 31406246
TIN 2020355117
Numer VAT SK2020355117
Data utworzenia 14 listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TNS Slovakia
Prievozská 4D
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 6 068 432 €
Zysk 456 651 €
Kapitał 2 934 597 €
Kapitał własny 2 125 107 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0232366222, 0252497080
Nr(y) faksu 0252497083, 0232366222
Date of updating data: 25.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,786,896
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 401,829
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 39,409
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 39,409
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 362,420
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 12,486
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 346,967
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,967
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,064,467
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,417
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,417
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 52,861
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 52,861
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 52,861
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,298,121
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,198,739
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 419,512
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 779,227
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 99,315
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 67
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 712,068
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,813
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 710,255
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 320,600
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 36,222
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 96,678
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 187,700
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,786,896
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,365,525
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 16,598
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 16,598
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 8,573
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 8,573
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 883,703
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 883,703
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 456,651
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,421,371
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 94,793
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 7,389
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 87,404
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 963,607
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 342,464
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 168,423
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 174,041
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 300,100
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 111,117
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 66,405
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 143,488
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 33
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 362,971
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 35,202
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 327,769
Date of updating data: 25.07.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 5,887,089
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 6,068,432
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 5,887,089
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,111
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 180,232
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,480,731
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 302,297
D. Usług (účtová grupa 51) 2,593,577
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,286,665
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,693,651
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 544,972
4. Koszty społeczne (527, 528) 48,042
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 813
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 136,582
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 136,582
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 135
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 160,662
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 587,701
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,991,215
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,471
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 168
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 168
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2,303
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,977
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 100
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 100
O. Walutowe straty (563) 1,966
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,911
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,506
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 586,195
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 129,544
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,912
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 126,632
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 456,651
Date of updating data: 25.07.2016
Date of updating data: 25.07.2016